กำหนดการประชุมวิชาการสำหรับพยาบาลโรคไตประจำปี พ.ศ. 2563

เรื่อง “DIALYSIS UPDATE 2020”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

เวลา รายละเอียด
07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน
08.00 – 08.15 น. พิธีเปิด โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
08.15 – 09.00 น. การประเมินคุณภาพชีวิตผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
โดย อาจารย์ ดรุณี จันทร์เลิศฤทธิ์
09.00 – 09.45 น. Update in Water Purification System for Hemodialysis
โดย พลอากาศโท นพ.กลศร ภัคโชตานนท์
09.45 – 10.30 น. Viral Infection Control in HD unit (Influenza and COVID-19)
โดย ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม
10.30 – 11.00 น. พักอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. Management in Intradialytic Hypertension
โดย รศ.นพ.ทวี ชาญชัยรุจิรา และ พ.ต.อ.หญิง นพมาศ ขำสมบัติ
ผู้ดำเนินการอภิปราย พลอากาศโท นพ.อนุตตร จิตตินันทน์
12.00 – 13.00 น. Lunch Symposium
13.00 – 13.45 น. โภชนบำบัดในผู้ป่วย Chronic Hemodialysis
โดย อาจารย์ เอกหทัย แซ่เตีย
13.45 – 14.30 น. Conservative Management in Advanced Kidney Disease
โดย อาจารย์ นิภา อัยยสานนท์
14.30 – 15.30 น. Online HD
โดย ศ.นพ.ขจร ตีรณธนากุล และ อาจารย์ ปิยาภรณ์ โทวันนัง
15.30 – 16.30 น. Nursing Care for Vascular Access Preservation: How to?
โดย อาจารย์ อิษณี พุทธิมนตรี
ผู้ดำเนินการอภิปราย ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ